English
A A A A A

Aya ta Rana

1 Bitrus 3:18
Gama Kiristi ya mutu domin zunubi sau ɗaya tak, mai adalci saboda marasa adalci, don yǎ kawo ku ga Allah. An kashe shi a cikin jiki, amma an rayar da shi a Ruhu,