English
A A A A A

Aya ta Rana

Filibbiyawa 2:1
In kuna da wata ƙarfafawa daga tarayya da Kiristi, in da wata taʼaziyya daga ƙaunarsa, in da wani zumunci da Ruhu, in da juyayi da tausayi,