A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa 5:8
Gama a dā zukatanku sun cika da duhu, amma yanzu ku cika da haske daga Ubangiji. Ku yi rayuwa kamar ʼyaʼyan haske