English
A A A A A

Aya ta Rana

Filibbiyawa 2:3
Kada ku yi kome da sonkai ko girmankai, sai dai cikin tawaliʼu, ku ɗauki waɗansu sun fi ku.