English
A A A A A

Aya ta Rana

Romawa 2:6
Allah, “Zai sāka wa kowane mutum gwargwadon aikin da ya yi.”