English
A A A A A

Aya ta Rana

2 Korintiyawa 13:14
Alherin Ubangiji Yesu Kiristi, da ƙaunar Allah, da zumuntar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da ku duka.