English
A A A A A

Aya ta Rana

Romawa 15:17
Saboda haka ina taƙama cikin Kiristi Yesu a cikin hidimata ga Allah.