English
A A A A A

Aya ta Rana

Filibbiyawa 1:10
don ku iya rarrabe abin da yake mafi kyau, ku kuma zama da tsarki, marasa aibi har yǎ zuwa ranar Kiristi,