English
A A A A A

Aya ta Rana

Yohanna 6:29
Yesu ya amsa, “Aikin Allah shi ne: a gaskata da wanda ya aiko.”