English
A A A A A

Aya ta Rana

Markus 6:49
amma da suka gan shi yana takawa a kan tafkin, sai suka yi tsammani fatalwa ce. Sai suka yi ihu,