A A A A A

Aya ta Rana

Filemon १:७
Ƙaunarka ta sa ni farin ciki ƙwarai ta kuma ƙarfafa ni, domin kai, ɗanʼuwa, ka wartsake zukatan tsarkaka.