English
A A A A A
Aya ta Rana
Filemon 1:7
Ƙaunarka ta sa ni farin ciki ƙwarai ta kuma ƙarfafa ni, domin kai, ɗanʼuwa, ka wartsake zukatan tsarkaka.