A A A A A

Aya ta Rana

2 Korintiyawa 10:17
Amma, “Duk mai yin taƙama, sai ya yi taƙama da Ubangiji.”