English
A A A A A

Aya ta Rana

Yohanna 7:37
A rana ta ƙarshe kuma mafi girma ta Bikin, Yesu ya tsaya ya yi magana da babbar murya ya ce, “Duk mai jin ƙishirwa, yǎ zo wurina yǎ sha.