A A A A A

Aya ta Rana

Mattiyu 6:25
“Saboda haka, ina gaya muku, kada ku damu game da rayuwarku, a kan abin da za ku ci, ko abin da za ku sha; ko kuma game da jikinku, abin da za ku sa. Ashe, rai bai fi abinci ba, jiki kuma bai fi tufafi ba?