English
A A A A A

Aya ta Rana

Markus 10:25
Ya fi sauƙi raƙumi yǎ shiga ta kafar allura, da mai arziki yǎ shiga mulkin Allah.”