English
A A A A A

Aya ta Rana

Filibbiyawa 1:21
Gama a gare ni, rai Kiristi ne, mutuwa kuma riba ce.