English
A A A A A

Aya ta Rana

Yohanna 6:68
Sai Siman Bitrus ya amsa, ya ce, “Ubangiji wajen wa za mu tafi? Kai ne da kalmomin rai madawwami.