A A A A A

Aya ta Rana

Yohanna 6:66
Daga wannan lokaci da yawa daga cikin almajiransa suka ja da baya, suka daina binsa.