A A A A A

Aya ta Rana

Markus 9:30
Suka bar wurin suka bi ta Galili. Yesu bai so wani yǎ san inda suke ba,