A A A A A

Aya ta Rana

Markus ๙:๓๐
Suka bar wurin suka bi ta Galili. Yesu bai so wani yǎ san inda suke ba,