English
A A A A A

Aya ta Rana

1 Yohanna 5:12
Duk wanda yake da Ɗan yana da rai; wanda kuwa ba shi da Ɗan Allah, ba shi da rai.