A A A A A

Aya ta Rana

Galatiyawa 3:28
Babu bambanci tsakanin Bayahude da Bahelene, bawa da ʼyantacce, namiji da ta mace, gama dukanku ɗaya ne cikin Kiristi Yesu.