A A A A A

Aya ta Rana

Ayyukan Manzanni 3:19
Saboda haka ku tuba, ku juyo ga Allah, don a shafe zunubanku, don lokatan wartsakewa su zo daga wurin Ubangiji,