A A A A A

Aya ta Rana

Yohanna 4:24
Allah ruhu ne, masu yi masa sujada kuwa dole su yi masa sujada cikin ruhu da kuma cikin gaskiya.”