English
A A A A A
Aya ta Rana
Mattiyu 6:1
“Ku yi hankali kada ku nuna ‘ayyukan adalcinku’ a gaban mutane, domin su gani. In kuka yi haka, ba za ku sami lada daga wurin Ubanku da yake cikin sama ba.