English
A A A A A

Aya ta Rana

2 Timoti 1:16
Bari Ubangiji yǎ yi wa iyalin Onesiforus jinƙai, domin sau da dama yakan wartsakar da ni, bai kuma ji kunyar sarƙoƙina ba.