A A A A A

Aya ta Rana

Romawa 15:32
don da yardar Allah, in iso wurinku da farin ciki in kuma wartsake tare da ku.