A A A A A

Aya ta Rana

Markus 10:13
Mutane suka kawo ƙananan yara wurin Yesu don yǎ taɓa su, amma almajiran suka kwaɓe su.