English
A A A A A
Aya ta Rana
Markus 10:13
Mutane suka kawo ƙananan yara wurin Yesu don yǎ taɓa su, amma almajiran suka kwaɓe su.