A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa 2:19
Don haka, yanzu ku ba baƙi ba ne, ku kuma ba bare ba ne. Ku ʼyan ƙasa ne tare da mutanen Allah, iyalin gidan Allah kuma.