English
A A A A A

Aya ta Rana

Romawa 7:24
Kaitona! Wane ne zai cece ni daga wannan jiki mai mutuwa?