A A A A A

Aya ta Rana

Mattiyu 6:5
“Saʼad da kuma kuke adduʼa, kada ku zama kamar munafukai, gama sun cika son yin adduʼa a tsaye a cikin majamiʼu da kuma a bakin titi, don mutane su gan su. Gaskiya nake gaya muku, sun riga sun karɓi ladarsu cikakke.