English
A A A A A

Aya ta Rana

Ayyukan Manzanni 7:25
Musa ya yi tsammani mutanensa za su gane cewa, Allah yana amfani da shi don ya cece su, amma ba su gane ba.