English
A A A A A

Aya ta Rana

Yohanna 7:27
Mun dai san inda mutumin nan ya fito; amma saʼad da Kiristi ya zo ba wanda zai san inda ya fito.”