A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa 3:12
A cikinsa da kuma ta wurin bangaskiya ne muke da ƙarfin halin zuwa kusa da Allah gabagaɗi.