English
A A A A A

Aya ta Rana

Mattiyu 7:28
Saʼad da Yesu ya gama faɗin waɗannan abubuwa, sai taron mutanen suka yi mamakin koyarwarsa,