A A A A A

Aya ta Rana

2 Timoti 4:7
Na yi fama mai kyau, na gama tseren, na riƙe bangaskiya.