A A A A A

Aya ta Rana

Ayyukan Manzanni 17:4
Waɗansu Yahudawa suka amince suka kuma bi Bulus da Sila, haka ma Helenawa da yawa masu tsoron Allah da kuma manyan mata ba kaɗan ba.