English
A A A A A

Aya ta Rana

1 Timoti 4:14
Kada ka yi sakaci da baiwarka, wadda aka ba ka ta wurin saƙon annabci saʼad da ƙungiyar dattawa suka ɗibiya hannuwa a kanka.