A A A A A

Aya ta Rana

1 Bitrus ๕:๕
Samari, ku ma, ku yi biyayya ga waɗanda suka girme ku. Dukanku, ku yafa sauƙinkai ga juna, domin, “Allah yana gāba da mai girmankai, amma yakan yi alheri ga mai sauƙinkai.”