A A A A A

Aya ta Rana

Romawa 7:6
Amma yanzu, ta wurin mutuwa ga abin da dā ya ɗaure mu, an sake mu daga dokar saboda mu yi hidima a sabuwar hanyar Ruhu, ba a tsohuwar hanyar rubutaccen ƙaʼida ba.