A A A A A

Aya ta Rana

Mattiyu 7:7
“Roƙa za a ba ku; nema za ku samu; ƙwanƙwasa za a kuwa buɗe muku ƙofa.