English
A A A A A

Aya ta Rana

Mattiyu 7:12
Saboda haka, cikin kome ku yi wa waɗansu abin da kuke so su yi muku, gama wannan shi ne duk abin Doka da Annabawa sun kunsa.