A A A A A

Aya ta Rana

Mattiyu 7:13
“Ku shiga ta matsattsiyar ƙofa. Gama ƙofar zuwa hallaka faɗaɗɗiya ce mai sauƙin bi kuma, kuma masu shiga ta cikinta suna da yawa.