A A A A A

Aya ta Rana

1 Timoti 5:3
Ka girmama gwauraye waɗanda suke cikin bukata ta ainihi.