A A A A A

Aya ta Rana

1 Timoti 5:1
Kada ka tsauta wa dattijo, sai dai ka gargaɗe shi a matsayinka. Ka ɗauki samari a matsayin ʼyanʼuwanka,