English
A A A A A

Aya ta Rana

Luka 7:16
Sai tsoro ya kama su duka, suka yabi Allah, suna cewa, “Babban annabi ya bayyana a cikinmu. Allah ya zo domin yǎ taimaki mutanensa.”