English
A A A A A

Aya ta Rana

1 Korintiyawa 7:31
masu amfani da kayan duniya kuwa, kada su duƙufa a cikinsu. Gama duniyan nan a yadda take mai shuɗewa ce.