A A A A A

Aya ta Rana

Mattiyu 6:6
Amma saʼad da kake adduʼa, sai ka shiga ɗakinka, ka rufe ƙofa, ka yi adduʼa ga Ubanka wanda ba a gani. Saʼan nan, Ubanka kuwa mai ganin abin da ake yi a ɓoye, zai sāka maka.