English
A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa 6:4
Iyaye, kada ku tsokane ʼyaʼyanku. Ku yi musu reno mai kyau. Ku koyar da su ku kuma gargaɗe su game da Ubangiji.