A A A A A

Aya ta Rana

Mattiyu 6:27
Wane ne a cikinku ta wurin damuwa zai iya ƙara wa rayuwarsa ko saʼa ɗaya?