English
A A A A A

Aya ta Rana

Yohanna 10:11
“Ni ne makiyayi mai kyau. Makiyayi mai kyau yakan ba da ransa domin tumakin.